Условия за ползване на „Лотера“

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин собственост на ЕТ“Детелина Христоскова“. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ЕТ“Детелина Христоскова“ и Клиента. По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • ЕТ“Детелина Христоскова“ е търговско дружество с наименование ЕТ “Детелина Христоскова“, ЕИК:822066701 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул.“Свети Иван Рилски“ № 10, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-магазина: www.loterahome.com
 • Под „Стока“ се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е-магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
 • Под „Клиент“ се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
 • Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.loterahome.com
 • Под „ЗЗП“ се разбира Закон за защита на потребителите.
 • Под „ЗПК“ се разбира Закон за потребителския кредит.
 • Под „кредитна институцуя“ се разбират финансовите институции, отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока.
 • Под „главница“ се разбира, чистият размер на дълга от потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и други такси.

Данни за доставчика:

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на доставчика: ЕТ „Детелина Христоскова“. Седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул.“Свети Иван Рилски“ № 10. Данни за кореспонденция: гр.Велинград, ул.“Свети Иван Рилски“ № 10. Вписване в публичния регистър: ЕИК 822066701
 2. Надзорни органи:
 3. Комисия за защита на личните данни:Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.:(02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ,Уеб сайт: cpdp.bg
 4. Комисия защита на потребителите:Адрес:1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел: (02) 980 25 24, факс (02) 988 42 18, гореща линия:0700 111 22, Уеб сайт: kzp.bg
 5. Интернет платформа за решаване на потребителски спорове(ОРС) на Европейската комисия(ЕК) съгласно Регулация № 524/2013 на ЕС- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 6. Общи положения:
 7. ЕТ „Детелина Христоскова“ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е-магазина стоки чрез отправяне на заявка(поръчка) и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
 8. Договорът за продажба между ЕТ „Детелина Христоскова“ и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката(поръчката) направена от клиента, а при заявка на неналична стока договорът се смята за скючен в момента на заплащане на авансовата сума.

Поръчка:

 1. Процедурата по поръчка от сайта е доброволна и безплатна.Сайтът може да бъде разгледан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като информацията отбелязана със звездичка(*) е задължителна.
 2. При успешно приключване на поръчката, служител на ЕТ“ Детелина Христоскова“ ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична и ще се обсъди размера за доставка на стоката.След което, Клиентът ще получи имейл, че поръчката е потвърдена.В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставката.Ако Клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.
 3. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина loterahome.com могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдят добавяни в пазарската количка .Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока и ЕТ „Детелина Христоскова“ не носи, каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно предоставена информация , вярна информация, предоставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действително положение, разнотоние(разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.
 4. Цени:
 5. Всички представени в сайта цени са в български лева с ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.ЕТ „Детелина Христоскова“ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.Посочените в сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка и монтажа, която е посочена отделно.

Гаранции и рекламация:

1,Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прави до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора на продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Лотера“ ще запази на потребителя първоначаните гаранционни усливия.

При предавяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Рекламацията се подава устно на посочения от „Лотера“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на фирмата.“Лотера“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

При предавяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламация, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителската стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Срокът спита да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача  потребителя за решаване на спора.

Ако „Лотера“ е предоставила търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Предявяването на рекламацията не е пречка за предявяване на иск.

„Лотера“ поддържа регистър на предявените рекламации.На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

Когато „Лотера“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в 2 екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

„Лотера“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяванео на рекламацията от Потребителя.

Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не понася значителни неудобства.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
 • намаляване на цената

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребитеслката стока с договора е незначително.

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация може да изтеглите от тук.

 1. Доставка:

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт или чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.loterahome.com.

Фирмата предлага и безплатна доставка за градовете Велинград, Пазарджик и Пловдив при определени условия(при поръчки над 900 лв) и запитване от клиента.Безплатната доставка е за стоките от категория масив и МДФ.Тя се осъществява в определен ден и време от страна на Лотера.Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.При тази опция няма варант за монтаж и разнос до врата на клиента.

„Лотера“ използва услугите на куриерска фирма Еконт  и предлага преференциални цени за своите Потребители.По желание на потребителя доставката може да се извърши от друга куриерска фирма след изрично направена заявка затова от Потребителя.

Преди изпращане на поръчаната стока, „Лотера“ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или за доставката.

„Лотера“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни,включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в срок от 7 до 50 дни.При извънредни обстоятелства „Лотера“ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Направените поръчки се обработват от 10.00 до 18.00.Заявените след 18.00 поръчки се обработват на следващия работен ден.

Наличните стоки се доставят от куриера в рамките на 3 работни дни.

При плащане по банков път всички срокове текат след заверяването на оказаната договорна сума по сметка на „Лотера“.

В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Лотера не възниква задължение за доставка на заявената стока.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

При установяване на дефект Потребителят е длъжен да опише констатирания дефект като изиска формуляр от куриера.Ако Потребителят не направи това, се счита, че стоката е получена без дефекти.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди.Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

„Лотера“ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Услуги:

Доставка:

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт или чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.loterahome.com.

Фирмата предлага и безплатна доставка за градовете Велинград, Пазарджик и Пловдив при определени условия(при поръчки над 300 лв) и запитване от клиента.Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.При тази опция няма варант за монтаж и разнос до врата на клиента.

 

„Лотера“ използва услугите на куриерска фирма Еконт и  и предлага преференциални цени за своите Потребители.По желание на потребителя доставката може да се извърши от друга куриерска фирма след изрично направена заявка затова от Потребителя.

Преди изпращане на поръчаната стока, „Лотера“ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или за доставката.

„Лотера“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни,включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в срок от 7 до 50 дни.При извънредни обстоятелства „Лотера“ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Направените поръчки се обработват от 10.00 до 18.00.Заявените след 18.00 поръчки се обработват на следващия работен ден.

Наличните стоки се доставят от куриера в рамките на 3 работни дни.

При плащане по банков път всички срокове текат след заверяването на оказаната договорна сума по сметка на „Лотера“.

В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Лотера не възниква задължение за доставка на заявената стока.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

При установяване на дефект Потребителят е длъжен да опише констатирания дефект като изиска формуляр от куриера.Ако Потребителят не направи това, се счита, че стоката е получена без дефекти.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди.Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

„Лотера“ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Монтаж:

Извършва се по предварителен график срещу заплащане.Цената на монтажа е в размер на 20% от закупената стока.

Когато монтажът не е извършен от Лотера фирмата не носи отговорност за нанесени вреди при пренасяне  на стоката, за неправилно извършване на монтажа.

Може да бъде поръчан само при условие, че има поръчана доставка на поръчаната стока, като монтажът не включва услугата „разнос до врата“.

За извършване на услугата монтаж са необходими следните условия:

 • Да се подсигури достът до обекта в предварително уговореното време, като е задължително наличие на електро захранване;
 • Помещението, в което ще се извършва монтажа, трябва да е с приключили строително-монтажни дейности;
 • Необходимо е наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи;
 • Задължително да е изграден отвор в комина, или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора;
 • Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на Потребителя, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са част от поръчката;
 • Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, Не носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята;
 • Монтажникът е снабден с консумативи, касаещи монтажа на модулите;
 • Строително-ремонтните дейности, по подготовката на стените и инсталациите, за свързване на съответните уреди, Не са предмет на този монтаж.Подготовката на помещението е предшестваща дейност, и е за сметка на Потребителя, по схема, приложена към Одобрения проект на настоящия Договор;
 • При констатация в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ЕЛ инсталациите, от страна на Потребителя, Лотера си запазва правото да отложи изцяло монтажа на кухнята;
 • В случай, че свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не е извършено от специалисти на Лотера, Лотера не носи отговорност за дефекти възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.

Разнос:

Предлагаме услугата „разнос до врата“ на закупената стока, независимо от наличиети на асансьор.

Услугата „разнос до врата“ означава доставка на закупената стока от входа на жилищната сграда до дома на Потребителя.Разнос до врата може да бъде поръчан само при условие, че има заявена доставка на поръчаната стока.

При заявена услуга „разнос до врата“ Лотера носи пълна отговорност за дефекти, причинени при нейното осъществяване.

Лотера не носи отговорност при невъзможност закупената стока да премине през вратите/коридорите на жилището/сградата на Потребителя.

Цената на услугата разнос до врата не е фиксирана и се определя по индивидуално договаряне с Потребителя в зависимост от следните обективни критерии:

 • Тегло и обем на доставяната стока;
 • Етаж, до който трябва да се занесе стоката;
 • Наличието на асансьор, който може да побере всички или част от стоките

Отказ от договор и замяна:

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга-от сключване на договора за услугата.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Лотера“ за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само:съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

За упражняване право на отказ „Лотера“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.В тези случаи „Лотера“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Лотера“ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

„Лотера“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми „Лотера“ за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора „Лотера“ е направила разноски и Потребителят се откаже от договора, „Лотера“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за предоставяне на услуги, при които улугата е предоставена напълно и изпълнението  ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • за доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Стоката ще бъде приета само ако:Не е била монтирана вече и липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

„Лотера“ възстановява на Потребителя  заплатената от него цена за върнатите стоки.

Стоката трябва да бъде върната лично от потребителя/клиента или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.

Поставената от производителя оригинална опаковка да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от производителя стикери.

Всички транспортни и други разходи по връщането са стоката са изцяло за сметка на потребителя/купувача.До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ЕТ „Детелина Христоскова“, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ЕТ „Детелина Христоскова“ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 дни от уведомлението за отказ от договора  по чл.50.

Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57, т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

За заплатени  и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора може да изтеглите от тук.

 1. Заявка за покупка

 • Всяка заявка за покупка от ЕТ „Детелина Христоскова“ през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия.При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 • Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка, публикувана на loterahome.com .В зявката задължително следва да се посочи адрес на доставка, имейл и телефон за контакти.
 • ЕТ „Детелина Христоскова“ не гарантира наличието на поръчаните артикули.При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, ЕТ „Детелина Христоскова“ се задължава да уведоми Клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.
 • За неналичните стоки, ЕТ „Детелина Христоскова“ посочва срок на доставка различен от този по раздел VI „Доставка“ от настоящите Общи условия, с който Клиентът може да се съгласи или откаже поръчката.Посоченият срок от ЕТ „Детелина Христоскова“ е ориентировъчен, а не фиксиран.
 • В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични ЕТ „Детелина Христоскова“ следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
 • В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно:чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през електронния магазин“, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка(поръчка) за покупка на стока от Клиента.По същия начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца“, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае с задължителната информация по чл.47 от ЗЗП.

 

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

(1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:

 1. основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите;
 2. името/наименованието на търговеца;
 3. седалището и адреса на управление на търговеца, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, за да може потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно с търговеца; когато е приложимо, се посочва името/наименованието на търговеца, седалището и адресът на управление, от чието име действа той;
 4. адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност, и когато е приложимо – адреса на мястото, където търговецът, от чието име действа той, осъществява стопанската си дейност, на който потребителят може да изпрати евентуални жалби – когато седалището и адресът на управление на търговеца не съвпадат с тези по т. 3;
 5. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя; в случай на безсрочен договор или на договор, съдържащ абонамент, в крайната цена се включват всички разходи за периода на фактуриране; когато тези договори предвиждат фактуриране по фиксирана тарифа, в крайната цена се включват и всички месечни разходи; когато общата сума на разходите не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, се предоставя информация за начина на изчисляване на цената;
 6. разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
 7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
 8. когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6;
 9. когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им;
 10. указание, в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници;
 11. когато не е предвидено право на отказ съгласно чл. 57, търговецът уведомява потребителя, че няма право на отказ или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
 12. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 • Със заявката за покупка Клиентът избира стоката и количеството.
 • Следващата стъпка е избиране на начина за Доставка (по куриер или със собствен транспорт).При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

 

Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

 1. Наложен платеж: при него има условие да се преведе предварително 70% от сумата като капаро, а останалата на место.
 2. По банков път
 3. Чрез дебитна/кредитна карта
 4. Чрез потребителски кредит

Предаване на стоката:

 • Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
 • В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, ЕТ „Детелина Христоскова“ се освобождава от задължението си да достави заявената стока.В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
 • При доставка с „наложен платеж“, стоката се предава само след заплащане от Клиента ( или от друг получател) в брой в български лева на сумата по наложения платеж посочен в товарителницата на пратката.

Цена и начин на плащане

 • Всички представени в сайта цени са в български лева с ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. ЕТ „Детелина Христоскова“ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка и монтажа, която е посочена отделно. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
 • Цената на транспорта за заплаща от Клиента и се уточнява след като служител от фирмата на ЕТ „Детелина Христоскова“ се свърже с Клента за потвърждаване на поръчката.
 • Клиентът не заплаща транспорт, когато са налице всички условия:

 

Фирмата предлага и безплатна доставка за градовете Велинград, Пазарджик и Пловдив при определени условия(при поръчки над 900 лв) и запитване от клиента.Безплатната доставка е за стоките от категория масив и МДФ.Тя се осъществява в определен ден и време от страна на Лотера.Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.При тази опция няма варант за монтаж и разнос до врата на клиента.

Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201“.

Клиентите могат да платят чрез 4 различни начина:

Наложен платеж:

При него има условие, че клиентът трябва да внесе предварително 50% от сумата на артикула като капаро, а останалата на място.

Чрез банков превод:

Лотера има задължение за изпълнение на поръчката, когато сумата за поръчаните стоки постъпи по сметката и.

Сметката ни: име на фирмата:ЕТ“Детелина Христоскова“

IBAN:BG23RZBB91551086562812

BIC:RZBBBGSF

Райфайзенбанк

Като основание за превод, трябва да напишете трите си имена и номер на поръчката или името на модела, който сте поръчали.Номерът на поръчката я получавате по имейл след като сте финализирали поръчката от сайта на Лотера.

Чрез дебитна/кредитна карта

Лотера има задължение за изпълнение на поръчката, когато сумата за поръчаните стоки постъпи по сметката и. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта, то тя ще бъде върната само по картата, с която е направено плащането.

Чрез кредит:

Клиентът кандидатства за кредит и след като той бъде одобрен, той може да закупи желаната от него стока.

 • Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, ЕТ „Детелина Христоскова“ има право да откаже да сключи договор за покупка-продажба и доставяне на поръчаното.
 • Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от ЗЗП
 • Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.
 • Онлайн покупка на изплащане:

 

Заключителни клаузи

 • ЕТ „Детелина Христоскова“ полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0886 72 74 22/0887 39 90 68.
 • Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най-външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.
 • ЕТ „Детелина Христоскова“ не гарантира, че достъпът до електронния магази ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ЕТ „Детелина Христоскова“.

Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. ЕТ „Детелина Христоскова“ си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.loterahome.com, заедно със съобщение за промените.

 

Общи условия за покупко-продажба през електронен магазин www.loterahome.com в сила от 01.10.2018г.